Manufacturing Process

Manufacturing Process

We may see the whole manufacturing process of SN Materials.

1. Metallic Silicon

2. Ingot/Brick

3. Wafer